Category: คำพูดทรงคุณค่า


Warren Buffett

อารมณ์กับการลงทุน

อารมณ์กับการลงทุน การลงทุนเป็นเรื่องของหลักการ,ความสมเหตุสมผลและการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน การใช้อารมณ์กับการลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง...

อ่านต่อ